MENU
ความเป็นมา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะอนุกรรมการ
Keynote Speakers
กำหนดการประชุม
ตารางการนำเสนอ
การลงทะเบียน-ลงทะเบียน
สถานที่จัดประชุมและการเดินทาง

แหล่งท่องเที่ยว

ผู้ให้การสนับสนุน
ติดต่อสอบถาม
 
Department of Mechanical Engineering,
Khon Kaen University
Thai Society Mechanical Engineering

ความเป็นมา
          การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2530 และดำเนิน
ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักวิจัยและนิสิตได้มีโอกาสนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงาน
วิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ

          การจัดประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล จึงถือกำเนิดขึ้นและดำเนินสืบเนื่องมาทุกปีจวบจน
ปัจจุบัน ในการจัดประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้แต่ละสถาบัน
การศึกษาเป็นเจ้าภาพ สำหรับ ปี พ.ศ.2557 นี้ ภาควิชา่วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัุดการประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรม
เครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกล โดยคาดหวังว่าการประชุมสัมมนานี้จะเป็นแนว
ทางส่งเสริมการพัฒนาศัุกยภาพทางการวิจัยให้สูงขึ้น ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือและเครือข่ายทาง
ด้านวิชาการและวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล ME-NETT และเพื่อให้ ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและสืบเนื่องต่อไป

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 28 โดย
การร่วมกันส่งบทความวิจัยในงานประชุมครั้งนี้การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดำเนิน
สืบเนื่องมาทุกปี โดยเปิดรับบทความ 8 สาขาดังนี้ 
 • Applied Mechanics, Material and Manufacturing: AMM
 • Computation and Simulation Techanique: CST
 • Dynamic system, Robotic and Control: DRC
 • Energy Technology and Management: ETM
 • Thermal System and Fluid Mechanics: TSF
 • Alternative Energy and Combustion: AEC
 • Aerospace and Marine Engineering: AME
 • Biomechanics: BME

 • โดยได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้แต่ละสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพดังนี้ 

 • “การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงานวิศวกรรม” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2530 
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 2” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 – 25 พ.ย. 2531 
 • “วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนาประเทศ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 18 – 19 พ.ย. 2532
 • “วิศวกรรมเครื่องกลกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 – 18 พ.ค. 2533 
 • “วิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 ต.ค. 2534
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 7” มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21 – 22 ต.ค. 2536
 • “สู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2537
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 11 ต.ค. 2538
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 10” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จป.ร.) 2539
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 11” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 12” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 13” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2542
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 14” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 – 3 พ.ย. 2543
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 15” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ย. 2544 
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 16” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24 – 26 ต.ค. 2545
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 17” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2546
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 18” มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2547
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 19” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 19 – 21 ต.ค. 2548 
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 20” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2549
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 21” โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ 17 – 19 ต.ค. 2550
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 22” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2551
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 23” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 – 7 พ.ย. 2552
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 24” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 20-22 ต.ค. 2553
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 25” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19-21 ต.ค. 2554
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 26” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2555
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 27” มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 16-18 ต.ค. 2556
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 28” มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15-17 ต.ค. 2557